SQL Server 2012 ile Gelen Yeni T-SQL Fonksiyonları – 1

By | April 25, 2013

CONCAT Fonksiyonu ile Metinleri Ulamak

CONCAT fonksiyonu, SQL Server 2012 ile gelen bir fonksiyon olup, String ifadeleri uç uca eklemede + operatörüne göre bazı avantajlar sağlamaktadır. Örneğin, tip dönüşümlerine gerek duymaz ve NULL bir değer ulamaya katıldığında boşluk olarak eklenir. Bütün sonucu NULL haline getirmesine müsade edilmez. MySQL veritabanı yönetim sistemindeki CONCAT fonkisyonuna çok benzer. Genel kullanımı şu şekildedir.

CONCAT(sutun1,sutun2,[sutun3, ……, sutunN])

Örnek:

Yukarıdaki örneği tekrarlayacak olursak:

SELECT CONCAT(name , '  $', listPrice)
FROM production.Product
ORDER BY listPrice DESC

CONCAT fonksiyonu ile değerler veri tipleri önemli olmaksızın VARCHAR tipler olarak uç uca eklenir.

IIF Fonksiyonu:

IF yapısı, bir SELECT cümlesi içerisinde bir çok sütun üstünde kullanmak gerektiğinde tercih edilebilir.

Örnek:

tblUrun tablosundaki ürünlerin Liste Fiyatı 1000’den pahalı ise ‘pahalı’, daha küçük veya eşitse de ‘ucuz’ etiketi ile bir fiyat yorumu sütunu oluşturalım:

SELECT urunKod,listeFiyat, IIF(listeFiyat>1000,’pahalı’, ‘ucuz’) AS fiyatYorum FROM tblUrun

CHOOSE Fonksiyonu:

T-SQL’de CASE ile yapılabilecek bazı ufak işlemlerin yerine kullanılanılabilir ama kısıtlı bir kullanımı mevcut. Sadece, indeks sütununda geçen sayının yer aldığı elemanı döndürebilen bir fonksiyon olup oldukça düşük bir işlev sunmakta.

Örnek:

DECLARE @indis INT=0
WHILE @indis<5
BEGIN
SET @indis +=1;
SELECT CHOOSE( @indis,'bir','iki','üç','dört','beş','altı');
END;

CHOOSE fonksiyonu pek esnek olmasa da ardışık giden sayıların bir dize değer ile değiştirilmesine müsaade etmekte..

TRY_CONVERT Fonksiyonu:

SQL Server 2012 sürümü ile gelen bir fonksiyondur. Bir veri tipinden diğerine döndürmek için kullanılır. Şayet dönüştürme işlemi başarılı ise dönüştürülmüş değeri verir. Başarısız ise veya ilk değer NULL ise NULL değeri döndürür.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *